زهرا موسوی فومنی

زهرا موسی پورفومنی

زهرا موسوی فومنی

Posts

  • مسیر خانه ( غزل)

    کجاست رابطه‌ای عاشقانه و ابدیکه منتهی‌نشود حسّ خوبِ آن به بدی خدای‌من! که گُمت می‌کنم...