طباطبایی سیرجانی

طباطبایی سیرجانی

طباطبایی سیرجانی

Posts

  • عسل

    ‼️ عسل آمیخته در تیله ی چشم گردت! چقدرمی چسبد! چقدرشیرین است؛ تیله بازی باتو...
  • قهوه

    طباطبایی سیرجانی: ‼‼ تلخ بود فال قهوه چشمانت که گفت فقط یکی ازماعاشق تریم دلم...
  • رقص نگاه

    ذهنم پرموسیقی خنده ی تو؛ نبضم سازکوبه ای نفسم نی انبان بندری دلم درپرده میرقصداز...