علی نظافتیان

علی نظافتیان

علی نظافتیان

Posts

  • شعر عشق یعنی

    عشق یعنی…. عشق یعنی دوست می دارم ترا در دلم باش،زندگی خواهم ترا یار من...
  • خیال من

    خیال من تا که خیال من ترا، در برخود نبیندت قهرکند زقلب من،مونس خود نبیندت...