محمد ضیایی پور

محمد ضیایی پور

محمد ضیایی پور

Posts

  • آسمانی چشمت

    آبی آسمانی چشمت رنگ دریای بی بدل دارد گوهر شب چراغ چشمانت یک پیاله پر...