مهدی سیدحسینی

مهدی سیدحسینی

مهدی سیدحسینی

Posts

  • رباعی طنز

    شهری که در آن شکایت از موش شود درد و غم شاکیان فراموش شود باید...
  • ارادت به مردم

    “ارادت به مردم” تا ارادت به مردمم دارم مهربان با منَست دادارم توی گلدان پشت...