مریم محبوب

مریم محبوب

مریم محبوب

Posts

 • ناکجا آباد

  ناکجاآباد انـدیـشـــه ام خشــکـیـد درایــن ناکجــا آباد این ناله ها هـرگـز نمی گنجد دراین فـریـاد...
 • اندکی تأخیر

  اندکی تأخیر می شـود زد به این زمان زنجیـــر زنــدگی کــرد با کمی تقصـیـــــــر از...
 • امید !!

  اُمید! می خواهم از امیــد بگویم سـخن عزیز ازعطر یاس و بوی خوش نستـــرن عزیز...
 • خیال ظهور

  خیال ظهور در جمعـــه‌ای می آید آری با خیــالی سبز می کارد او در باغ...
 • سیلاب

  افســوس که عــالــم همـــه را آب گرفتـــه این عالمیـــان را همــگی خـواب گرفتــــه افســوس که...
 • قربانی عشق

  منـم ، این ، آخرین قـــربانی عشـــق اسیـــر و کشتـــه پنــــهانی عشـــق منـــم ایـن آخرین...
 • گلین و گران

  گِلین و گران گفتی به هر کجا که روم آسمان یکی است خورشیـد هم برای...
 • بهار

  رو کنار جوی جوی می کنـد درفصـل گل صـحن چمـن آبـــاد باد برگ میــرقصد به...
 • شاعر کویر

  شــــــــاعـر کـــــــــویـر آن بلبـــلـم که در دل صــحـرای زنــــدگی دلبســـته صـداقـت خـاری اسـت خاطـــرم آســوده...