مهتاب خسروی

مهتاب خسروی

مهتاب خسروی

Posts

 • شعرسپید

  دیدند کبوتران زخمی درلابلای موهای پریشانت وقتی لباس رزم می پوشید گردآفریددختر کوچکت فرود آمدند...
 • شعرسپید

  روزی که دنیا بست طرح جنگ را روزی که هم صحبت شدیم باآتش ودرد روزی...
 • شعرسپید

  تورانیافتم میان کافه های شیرین وفرهاد درخیابان تلخ وفریاد وطالعم می رقصید دردستهای باد تورانیافتم...
 • شعردستانت

  دستانت باشد وباران وقرارو ونرگس خندان ،دعوت ازتو شعر چون برگ درختان ازعطار و خیام...