مجید کرمی

مجید کرمی

مجید کرمی

Posts

 • هردم

  به رویا می روم هر دم ولی در غم سرازیرم جوانی هست و ایامش ،ولی...
 • هراسانم به آغازی که دستش را به ما داده  سر آغاز خیالم را سکوتی نا...
 • شعر: میان شاعر: مجید کرمی

  میان خشکی و دریا  اسیر رد بارانم اگر چه رفته ای اما همیشه با تو ...
 • تمام قصه ها

  تمام قصه هایم را دو باره بر ملا کردم تو را مثل غزلهایم اسیر ماجرا...
 • سیل بنیان کن

  سیل آمد،سیل بنیان کن ببین شد خروشان سیل اشک من ببین بچه در آغوش مادر...
 • غزل هم در نگاه من

  غزل هم در نگاه من زمستانی به پا کرده…  بهارم را چو زندانم  همانند عزا ...
 • در خیال

  به دریا دل زدنهایم سر آغازی دگر دارد. نگاهت در خیال من  هوای بال و...
 • چشم خیس

  سر از جایی در آوردم که چشمم خیس باران بود تمام دلخوشی هایم سرا پایش...