محمد کدخدایی

محمد کدخدایی

محمد کدخدایی

Posts

 • شعر ای گل

  محمد کدخدایی: ای گل زیبای سرخ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Beautiful red flower! Poem: Mohammad Khodkhodaie ای گل...
 • شعر: اسمان

  محمد کدخدایی: درسیل اشکهای تو میمیرم!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I die at your tears! Poem: Mohammad Khodkhodaie...
 • شعر :سحرگاه

  mohammad kadkhodaei: وضو با گل سرخ میگیرم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) هر سحرگاه که چشم در ره صبح...
 • شعر:درسیل اشکهای تو میمیرم

  من از باران به هنگامی که آسمان بی محابا میزند فریاد و خشمگین است، نمی...
 • شعر:وضوبا گل سرخ میگیرم

  هر سحرگاه که چشم در ره صبح منتظر است یک وضو با تپش باغچه های...