صفیه قومنجانی

صفیه قومنجانی

صفیه قومنجانی

Posts

 • راه باران

  ابر میباریدو دریا راه باران را شکست آسمان دلتنگی صدها خیابان را شکست پنجره در...
 • دردم این است

  صفیه قومنجانی: چشمم از ماهِ به شب زل زده بیدارتراست دلم از شیشه ی بشکسته...
 • پیک شادی

  صفیه قومنجانی: شب رفت و دوباره پیک شادی در زد پروانه به شوق دیدن گل...
 • صبح بیا

  صفیه قومنجانی: صبح ِزیبا دمید و پنجره ها وا شد آسمان روی دست و پای...
 • پنجره باز

  صفیه قومنجانی: هم اینکه پنجره باز است،زندگی جاریست بهار و موسم ناز است، زندگی جاریست...
 • چون کوه

  صفیه قومنجانی: چون کوه نگاه دار ِدردش باشیم دلواپس ِرنگ و روی زردش باشیم سیلاب...
 • به خاطر تو

  صفیه قومنجانی: به خاطر تو زمین گِرد و گِردتر میــشد و چتر ِخاطرَم از عشق...
 • جیک جیک

  صفیه قومنجانی: #سه_گانی: جیک جیک گنجشکها سر صبح، یعنی هر روز مزه ای دارد؛ زندگی...
 • حقیقت

  صفیه قومنجانی: حقیقت بقچه اش را بسته در پستوی دالان ها مصیبت از در دیوار...
 • رودهای بی تدبیر

  صفیه قومنجانی: باز هم رودهای بی تدبیر ،ابرها را به رقص آوردند روزهاشب شدند پی...