قاسم بغلانی

قاسم بغلانی

قاسم بغلانی

Posts

 • حفاظت شده: فریز

  هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
 • کودک درون

  قاسم بغلانی: کودک درونم بپاخیز ازتوام لبریز جووگندم رویده برموهام ازلبهایم بیرون میشوی کودک بازی...
 • پدیده ها

  قاسم بغلانی: پدیده هاراکه بشناسی رگی به کفش دارند ساختارتمام جدول ها اختلاف دومسیر رفتن...
 • ژنها

  روح بیولوژیکی تاریخی مخفی و ژن ها ! کارد رسیده به استخوان پدر اکتسابی از...