اعظم قنبری

اعظم قنبری

اعظم قنبری

Posts

  • شعر سه گانی

    #سه_گانی: بیم و امید دارد به “لبخند م .. م “مادر است او ژوکوند است...
  • شعر سه گانی۱

    #سه_گانی تا دل و پارو و قایق هست بار دیگر می نویسم: آه!: “تا شقایق...