فریبا حمزه ای

فریبا حمزه ای

فریبا حمزه ای

Posts

  • همین سطرها

    Fariba hamzei: وقتی درنگ را ازهمین سطر ها اغاز کنی به کیفیت کبودی از کلمات...