احسان حق شناس

احسان حق شناس

احسان حق شناس

Posts

  • شمال و جنوب

    احسان حق شناس: شمال و جنوب ندارد که! تمامش دلتنگیست، وقتی تو در مرکز دلم...
  • امید یعنی

    احسان حق شناس: امید یعنی وقتی به صبح اخموی من نگاه میکنی سپیده های لبخند...