ابراهیم الهیاری

ابراهیم الهیاری

ابراهیم الهیاری

Posts

 • ای شهر

  ای شهرگرفتی تومرا سخت درآغوش شَهْرُالرمضانی وخدای توخطا پوش ای ماه پرازخیر که خیرالبرکاتی برلوحه...
 • رویید

  روییدبه باغِ سبزِاحساس یک غنجه تازه برگل یاس برموجِ فرات عشق پیچید بوی خوشِ چشم...
 • برگ زرین۳

  برگی زرین ازنهج البلاغه وقال علی علیه السلام اَلْغِیبََََتهُ جُهْدُ اَلْعاجِزِ 《غیبت نشانه ناتوانی》 «اخلاقی،اجتماعی»...
 • برگ زرین۲

  برگی زرین ازنهج البلاغه وقال علی علیه السلام لِسانُ الْعاقِلِ وَراءَقَلْبِه،وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَراءَلِسانِهِ (عقل ونادانی)...
 • برگ زرین ۱

  برگی زرین ازنهج البلاغه وقال علی علیه السلام مَنْ ضَیَّعهُ اَلْاَقْربُ اُتیِحَ لَهُ اَلْأبْعَدُ (خدای...