فاطمه باغ شیرین

فاطمه باغ شیرین

فاطمه باغ شیرین

Posts

 • ای عشق

  ای عشق؟ کجای بی حوصلگی های امشبم جانم را می فشاری که خشکیده تر از...
 • تو خیال بمان

  تو خیال بمان در میان تمام دوست داشتنم هرچه دوست داشتم سهم دیگری شد تو...
 • قرار بود

  قرار بود تمام این دقیقه ها عاشقم باشی لعنتی من هنوز هم جلوی آینه که...
 • حضرت عشق

  تو حضرت عشق در شاه بیت غزل های منی آنقدر مقدس که می شود به...