مهدی اورسجی

مهدی اورسجی

مهدی اورسجی

Posts

 • گل سرخ

  . . . بهشت باغچه ی بود مادر بزرگم نعناع هایش را می چید گل...
 • سه سروده

  محمد مهدی اورسجی: . . . باران مثل خودش نبود وقتی زن همسایه مان غرق...
 • خورشید

  خورشید مستانه می تابید پدرم سخت باروت نم می داد شاید امسال کشت ما جنگ...
 • دوردست

  محمد مهدی اورسجی: . . . ودر آن دور دست طوفان نگاهت غوغاست تو به...
 • خورشید

  ناشناس 3: خورشید مستانه می تابید پدرم سخت باروت نم می داد شاید امسال کشت...
 • شعر اهل دل

  محمد مهدی اورسجی: اهل دل باش و سبز   به سبزی خودت مثل خودت باش...
 • ریل

  ناشناس 3: خطهای ممتد ریل انتظار چشمان خمار هیچ ستانی که خاک قبرستان سوغات داشت...
 • درختان

  محمد مهدی اورسجی: درختان سیزیم بر دیوار کویر تشنه نقاشی شدیم تشنه ی آب واره...