آرش شریعتی

آرش شریعتی

آرش شریعتی

Posts

  • این روزها

    این روزها حتّی تابلوها هم زور می‌گویند ..! چرا باید “از سرعت خود بکاهم”، وقتی...