می شمارم من قدمهایت را ۰

می شمارم من قدمهایت را

سر از جایی در آوردم که چشمم خیس باران بود تمام دلخوشی هایم سرا پایش زمستان بود سکوت بعد باران...

۰

هویج

هویج را دوست دارم درون و برونش یکیست وقتی خیلی ها تو زرد ازآب در می آیند بجاست میوه فروش...