دسته: women

۰

شاعر کویر

شــــــــاعـر کـــــــــویـر آن بلبـــلـم که در دل صــحـرای زنــــدگی دلبســـته صـداقـت خـاری اسـت خاطـــرم آســوده از خیــال شـــقـایـق ز یــاد...

۰

شعر نو

بــنــدہ ــے یــکـــتــــا و چـہ زیـبـا بـر شـمـا نـام نـهـادنـد اســمـت،وجـودت،روحــت هــمــه صــفــاتــت زیــبــایــنــد. درود و صــد رحـمــت بــر پــدر...

دو بیتی ۰

دو بیتی

مـن و سـیـگار و شـعـر و خـاطـِرِه بـغـض تـرڪیده، سـوز داره حَنجِرِه تا ڪے سوختن؟ قلم و خـدا نـاظـِرِه ایـن...

سه بیتی ۰

سه بیتی

انت عمری گل بوسه رو لبم پژمرده شد با رفتنت حتی ،حتی غم نشست رو اون تنت گفتی:مجبورم به این...

۰

دو رباعی3

✾۵✾ دنیای تک و عجیب آدم‌برفی عشقی نشده نصیب آدم‌برفی با دانه‌ی بادام به منقار پرید زاغی که زده‌ست جیب...

۰

شعر : دو رباعی

•┈••✾• #رباعی•✾••┈• ✾۱✾ چون بارش برف، بی‌صدا می‌خواند یا مثل نسیم، بی‌هوا می‌خواند من عاشق زندگی…ولی می‌شنوم هر مویرگِ مرگ‌،...