دسته: men

۰

ساحت

سلام، چشم سیاهت به قاب ادینه نشسته منتظر اتفاق ادینه ز کوی و برزن تان بوی عق می اید رسیده...