دسته: کارگاه شعر و داستان

دو بیتی ۰

دو بیتی

مـن و سـیـگار و شـعـر و خـاطـِرِه بـغـض تـرڪیده، سـوز داره حَنجِرِه تا ڪے سوختن؟ قلم و خـدا نـاظـِرِه ایـن...