دسته: شعر فراگفتار

۰

عبدو

عبدو !!! فقط تو می دانی با هر سیلی که از من می گذری شیون چه ماهی هایی را تجربه...

بارانی ام

درست است بارانی ام یک دست بیشتر ندارد که صدا اگر به صدا نمی رسد مگر چند طوفان از تن...