پرطرفدارترین اشعار سه گانی در ناب سرایان نسخه قدیم (الهه تاجیک زاده)

**بابک حسین زاده برجویی ۱ تو از من چهره پنهان می کنی هر روز و من هرگز نمی رنجم تو...