نویسنده: علی شریفی

۱

همنفس

همنفس دلربایی زمستان به برف است و زغال برف که آب شد زغال هم شد زوال گفت ؛ که زینهار...