نویسنده: رویا اسدالهی

۰

پرده ها

قبل از اينكه پرده ها را كنار بكشم ، يك دور دست را بغل ميكنم همراه دختراني كه موهايشان تا...