شعر:شاعرم

با تو دلشادم و مشغول غم از سینه زدودن مثل پروانه ی در حالِ پر و بال گشودن شاعرم با...