نویسنده: رحمات مولایی

۰

زندگی

زندگی بین این همه کلاش زندگی بین این همه فحاش زندگی بین این همه شاعر زندگی بین این همه نقاش...

سربازان ۰

سربازان

Rahman moulayi: به گل یخ قسم تمام سربازانی که به سرخ رفته اند روزی با سیگارهای تا نصفه باز خواهند...

مادر ۱

مادر

رحمان مولایی: مادر کنار پنجره تابید گلدان را ماه آمد و در گوشه ای خوابید گلدان را عکس بهار آمد...

شعر :کجای ۰

شعر :کجای

کجای بغض تو خالی کنیم پُرها را نه بهتر است بگوییم این تومور هارا به رسم قیچی خیاط نیست می...