شعر :کجای

کجای بغض تو خالی کنیم پُرها را نه بهتر است بگوییم این تومور هارا به رسم قیچی خیاط نیست می...