نویسنده: محمد رضا درانی نژاد

۰

هویج

هویج را دوست دارم درون و برونش یکیست وقتی خیلی ها تو زرد ازآب در می آیند بجاست میوه فروش...

۰

سزمست زفصل نو بهارم کردی هم صحبت یار گلعذارم کردی آنگاه که سرگرم تماشا بودم با تیر نگاه خود شکارم...