نویسنده: حسین محمدیان

۰

سه گانی سپید

حسین محمدیان شاعر: 💦 #سپیدسه‌گانی : دم باران گرم، اما از دم تو آغاز می‌شود بهار. #حسین_محمدیان ۹۸/۰۱/۰۱

۰

لب هایم

💦 #سپیدسه‌گانی : لب هایم، پیر نخواهد شد! بوسیده ای آنها را #حسین_محمدیان