آسمانی چشمت

آبی آسمانی چشمت رنگ دریای بی بدل دارد گوهر شب چراغ چشمانت یک پیاله پر از غزل دارد نم نم...