نویسنده: مسعود احمدی

۰

بله به ابرها

چطور بنویسم از همدلی با طبیعت از حرمت «من» از احترام به تن و از آن دوست داشتن که ابداً...

۰

لباس ها

Masoud Ahmadi: 🍀🍀🍀 بر کف بی‌پوشش یک قایق ————————————————-مسعود احمدی لباس‌ها دم‌به‌دم تازه می‌شوند خودروها گوشی‌های همراه داروهای توان‌بخشی لوازم...

۰

تاقوزک پا

Masoud Ahmadi: 🍀🍀🍀 تا قوزک پا ————————————————-مسعود احمدی گوشی همراه معجزه نمی‌کند می‌کند؟ که مرا با عکس‌هات از اکنون بیرون...