نویسنده: مسعود اویسی

۰

امشب

مسعود اویسی شاعر: هر چه دارد در توان امشب مهیّا کرده است خاطراتش را درونِ بقچه ای جا کرده است...

۰

آب برد

مسعود اویسی شاعر: کشورِ زیبای من را ذرّه ذرّه آب برد عدّه ای بیگانه را هم روزِ روشن خواب برد...

۰

مسعود اویسی شاعر: خوشحال و شاد بودن تنها دعای من بود وقتی که سرزمینم با غصّه تن به تن بود...