نویسنده: مریم محبوب

۰

شاعر کویر

شــــــــاعـر کـــــــــویـر آن بلبـــلـم که در دل صــحـرای زنــــدگی دلبســـته صـداقـت خـاری اسـت خاطـــرم آســوده از خیــال شـــقـایـق ز یــاد...