نویسنده: مهتاب خسروی

۰

شعرسپید

تورانیافتم میان کافه های شیرین وفرهاد درخیابان تلخ وفریاد وطالعم می رقصید دردستهای باد تورانیافتم و دستهایی حجاب از دختر...