نویسنده: مجید کرمی

۰

هراسانم به آغازی که دستش را به ما داده  سر آغاز خیالم را سکوتی نا به جا داده اگر از...

۰

تمام قصه ها

تمام قصه هایم را دو باره بر ملا کردم تو را مثل غزلهایم اسیر ماجرا کردم   ندارم جز تنی...

۰

سیل بنیان کن

سیل آمد،سیل بنیان کن ببین شد خروشان سیل اشک من ببین بچه در آغوش مادر خفته بود ناگهان پرواز در...

۰

در خیال

به دریا دل زدنهایم سر آغازی دگر دارد. نگاهت در خیال من  هوای بال و پر  دارد سکوتم خیره بر...