نویسنده: ثریا کهریزی

۱

امید

دورهم باران و شب های بی شمار می داریم/ آسمان آبی. رودخانه نه ها/ برای عروسان نو گلخند ای کودکان...