شعر: رفتی و پاییز

  رفتی و پاییزی ترین ایّام حاصل شد وحشی ترین امواج دریا سهم ساحل شد زیبایی تصویر ها را با...