همین سطرها

Fariba hamzei: وقتی درنگ را ازهمین سطر ها اغاز کنی به کیفیت کبودی از کلمات در دندان می رسی اشفتگی...