شعر:یک توپ

سید حسین عماذی: هفت سنگ یک توپ کافی بود و بعدش هفت تا سنگ بعدش دلی بی غصه و خالی...