نویسنده: احسان حق شناس

۰

شمال و جنوب

احسان حق شناس: شمال و جنوب ندارد که! تمامش دلتنگیست، وقتی تو در مرکز دلم نباشی #احسان_حق_شناس

۰

امید یعنی

احسان حق شناس: امید یعنی وقتی به صبح اخموی من نگاه میکنی سپیده های لبخند از چاک لبهای خشکیده ام...