نویسنده: ابراهیم الهیاری

۰

رویید

روییدبه باغِ سبزِاحساس یک غنجه تازه برگل یاس برموجِ فرات عشق پیچید بوی خوشِ چشم ودست عیاس میلادپرچمدارعشق ماه بنی...

۰

برگ زرین۳

برگی زرین ازنهج البلاغه وقال علی علیه السلام اَلْغِیبََََتهُ جُهْدُ اَلْعاجِزِ 《غیبت نشانه ناتوانی》 «اخلاقی،اجتماعی» ترجمه من‍ظوم آزاد نکوگفتن مرام...

۰

برگ زرین۲

برگی زرین ازنهج البلاغه وقال علی علیه السلام لِسانُ الْعاقِلِ وَراءَقَلْبِه،وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَراءَلِسانِهِ (عقل ونادانی) (اخلاقی) دل آینه عقل وزبان...

۰

برگ زرین ۱

برگی زرین ازنهج البلاغه وقال علی علیه السلام مَنْ ضَیَّعهُ اَلْاَقْربُ اُتیِحَ لَهُ اَلْأبْعَدُ (خدای چاره ساز) (اخلاقی،اجتماعی) ترجمه منظوم...