نویسنده: مهدی اورسجی

۰

سه سروده

محمد مهدی اورسجی: . . . باران مثل خودش نبود وقتی زن همسایه مان غرق  می شد #مهدی-اورسجی خورشید پله...

۰

خورشید

خورشید مستانه می تابید پدرم سخت باروت نم می داد شاید امسال کشت ما جنگ باشد

۰

دوردست

محمد مهدی اورسجی: . . . ودر آن دور دست طوفان نگاهت غوغاست تو به در خیره شده و من...