این روزها

این روزها حتّی تابلوها هم زور می‌گویند ..! چرا باید “از سرعت خود بکاهم”، وقتی قرار است این جادّه من...