مسلخ

باز هم می ترسیم ، سخن آغاز کنیم و چو ایام ِ قدیم ، نغمه ای ساز کنیم ارتفاعیست بلند...