نویسنده: علاالدین احمدی

راز دل ۰

راز دل

خانه ای دارم درش همواره باز میکتم با خالقم راز و نیاز با همه آزردگی اهل دلم جز خدا یاری...

رسم رفاقت2 ۰

رسم رفاقت2

ما رفاقت با دل و جان می کنیم آنچه گوید دل به ما آن می کنیم جان فدای دوست یکرنگ...