اندکی تأخیر

می شـود زد به این زمان زنجیـــر
زنــدگی کــرد با کمی تقصـیـــــــر

از بـــــرای زمــــــــان زود گــــــذر
می تـــوان کــرد انـــدکی تـأخیـــر

ایــن زمـان می رود کجـا به شتاب
و چـه دانــــــد زِ آخــــر تقــــــدیـــر

عقـــربـک هــای تنــــد کــوته بیــن
بـه کجـــا می رونـــد بی تــدبیـــــر

بنِــــگـر تـا چگــــونـه می گـــردیــم
زِ شـــتـاب زمـانـمـــــان تکـثـیـــــــر

و چـه کـرده اســت بـا صـبــوری ما
ســـرعت ایـن زمــــانه بی پـیـــــــر

عقــربـک ها چگـــونـه می بـلعنــــد
لحـظه هـا را وَ کی شــود او سیـــر

زنــــدگی را بـه حـال خـود بگـــــذار
تــا نگیـــــرد از ایـن زمــان تأثیـــــــر

انـــــدکی صــبـــــر انـــــدکــی آرام
تـا بمـــانــد زِ نقــش ها تصـــــویــــر

از گــذشــت زمـــان و گـــــردش آن
هــر کــه دارد زِ دیــد خـود تعبـیـــــر

مــن ولــی ســــاعـت زمـــانــــم را
می دهم بـاب میـــل خود تغیـیـــــر

تا شـــود وقــت با دلــــم تنـــظیــم
ســاعت خویـــش را کنـــم تعمیـــر

زندگی لحظه لحظه اش عشق است
عشـق را لحظه لحظه کن تفسـیـــر

مریم محبوب -۱۳۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.