ای شهرگرفتی تومرا سخت درآغوش
شَهْرُالرمضانی وخدای توخطا پوش
ای ماه پرازخیر که خیرالبرکاتی
برلوحه محفوظ بُوَدنقش تومنقوش

اشک فسایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.