زهـے خـیـال بــاطـل

نــمــاز حــاجــت بــه نـیــت چــشــمــان مــســتــت خــوانــدم
هــمـــه را بـــه عـــشـــق بــــودنـــت ز دل رانــــــدم /
تــاچــشــم گــشــودم نــدیــدم جــز تــو کـــســے
بــه گـــمــانــم خـــواهـــے شــد فـــریـــاد رســــے /
تـــیـــر زدـــے وجـــودم،
شـــکـــســـتــــه شـــد دل
چــه رؤیــاهــایے، زهـــے خـــیـــال
بـــاطـــل /
لایــق عـــشــقـــم نـــبـــودــے، بــایــد بـــشـــے فـــرامـــوش
تــا زمــانے کـــه بـــمـــیـــرم،
مـــســـتــم و مـــدهـــوش /
نــــفـــــرت بــا دلــــــم شــــــده هـــم آغــــوش
مــے مــیــره زمــانــے کــه خــاکــــ
بــــشـــــه تـــنـــپــــوش /
دروغ بــود اشــکـــا،قـــســـم هـــا
و هـــمـــه کــــلامــــت
هـــرگـــز نــمــے بــخــشـــمـــت،
دیــــدار تــــا بـــه قــــیــــامـــت
۹۵/۴/۴
خدیجہ عمرےزاده
غزلڪ

@khadijehomrizadeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.