‍ اهـواز شهرِ خاڪستان

یـارب ! پیشِ ڪے بَـریـم مـا شڪایت

در تـاریـخ ثـبـت شـده این حڪایت

نفتمون رو نخواستیم،آبِ ڪارون شد ڪویر

هوامون رو پَس بدید، رَحم ڪنید بہ صغیر

تا ڪے بہ انتظارِ بیهوده و معجزه نشستن ؟

خود معجزه ایم،دَرِ رحمتو بہ رومون بَستن

سالهاست اهواز شده شهرِ خاڪستان و گِل

شهرے ڪہ زمانے گلستان بـود و اهـلِ دل

زنده بہ گور شدیم ،چرا ڪسے صدایمان نمےشنَوَد؟

مسئولین شاید تدبیرے ڪنند آنگاه شهرم ڪہ مَتروڪہ شَوَد

نَفَس ها حَبس شده در سینہ،تا ڪے مُهرِ سڪوت ببندیم بہ لَب

ستم است شهرِ ثروتمندم در تَبِ فَقر ،بسوزد هَر شَب

۲/بهمن/۹۶
خدیجہ عمرےزاده
غـزلـڪـ

@khadijehomrizadeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.